__DUHNOVICH_sGrammatika_1853_-300x312__drevnejshie-gramoti-po-istorii-karpato-russkoj-cerkvi-i-eyo-ierarxii-1391-1498-300x269
__Bogoslovie_Pastyrskoje_Zeltvaj_1890_-300x323__ISKRY_Synam_Podkarpatskoj_Rusi_1922_-300x313
__Pastyrskij_List_Gebey-300x327__LESSEK_Pravek_Padkarpatskoj_Rusi_-300x322
__PANKOVICH_Rech_intronizacyjna_1867_-1-300x302__LUCHKAJ_t1_oblozhka_-300x296
__Almanah_1851-00___LUCHKAJ_t2_oblozhka_-300x296
__PETROV_Drevn_Gramota_1404__PETROV_K_Isor_Russ_Intrig_18v
__PETROV_Sbornik_Prestizheho_1864_65__Kalendar_Duhnovicha_1928_k-300x300
__PETROV_Drevn_Sholtyss_Gramota_1329__Maromorosh_94-300x283
__Pavlovich_Viniec-300x315BESKID_N_Poezia_Popradova_
__POPOV_Dobrianski___Zakonoproekt_O_Konstitucii_Avt_Podk_1936_-300x323
__RUSAK_Muk_Epar_Borba_za_Russ_Yaz___RUSAK_Ocherk_Kult_Ist_Pod_Rusi_
__ZHYDOVSKI_Yazykovye_Prava_PR___NEDZELSKI_Ugroruss_Teatr_
__MYTRAK_K_otkryt_Pamiatnika__PETROV_Urbarii_1777
__YAVORSKI_Nac_samos_karpat_18-19_stol
__SILVAY_PORTRET_сам_см_contrast-300x384__Mytrak-300x381__P_St_Fedor-300x510